Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Nederlandse Franchise Code in zicht

Afgelopen jaren is de franchise sector steeds meer  in de aandacht komen te staan. Belangrijkste aanleiding is de problematiek rondom de veronderstelde ongelijkwaardigheid tussen franchisegever en franchisenemer.  Na onderzoeken en Kamervragen is de sector bezig een nieuwe set maatregelen te ontwikkelen, waaronder een Nederlandse Franchise Code.  De commissie verwacht de code na deze zomer gereed te hebben.

Franchisevestigingen hebben vaak een hogere omzet en groei dan vergelijkbare mkb-ondernemingen en zijn beter bestand tegen omzetdalingen als gevolg van de crisis. Het ongelijke speelveld heeft er echter  toe geleid dat de positie van de franchisenemer steeds verder onder druk is komen staan. Wanneer echter franchisegever en franchisenemer op een gelijkwaardige en transparante manier kunnen samenwerken is en blijft franchise een krachtig bedrijfsmodel, waar beide partijen voordeel bij hebben. In Nederland zijn er zo´n 750 formules en 30.000 franchisevestigingen met een omzet van 31 miljard euro en 280.000 medewerkers.

Regulering
De Tweede kamer heeft bij diverse gelegenheden vragen gesteld en commissievergaderingen gewijd aan de problemen in de franchisesector. Na intensief overleg met de sectororganisaties  is een helder beeld ontstaan van de door de sector gewenste oplossingsrichtingen. De sector zet  in eerste instantie in op zelfregulering door middel van een nieuw te ontwikkelen Nederlandse Franchise Code. Partijen zijn er over eens  dat er in ieder geval  een modus gevonden moet worden voor het  betrekken van free-riders  die zich niet willen committeren aan een gedragscode. Eind oktober 2014 heeft minister Kamp een brief gestuurd waarin een concrete toezegging werd gedaan betreffende de aanpak problematiek franchisesector. Vanuit de sector  is, na langdurig en breed overleg, een schrijfcommissie samengesteld met vertegenwoordigers vanuit de franchisegevers en franchisenemers, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken.

Commissie
De schrijfcommissie heeft concreet de opdracht om een Nederlandse  Franchise Code te schrijven die door elke franchisegever en -nemer wordt geëerbiedigd en tevens onderzoek te doen  naar een geschikte vorm van onafhankelijke geschillenbeslechting. Daarnaast kan ze  voorstellen doen voor flankerende maatregelen op het gebied van voorlichting en fraudebestrijding. De schrijfcommissie bestaat uit gekozen sectorvertegenwoordigers. Vanuit de franchisegevers zijn dit Jos Boot van Retail Development Company (O.a. The Read Shop) en Ab van der Borg van Agri Retail (Welkoop). De franchisenemers worden vertegenwoordigd door Patricia Hoogstraaten, Vakcentrum en Gerald ten Have van Europa Have B.V. (franchisenemer van Albert Heijn en Hema)

Denktank
De commissie laat zich adviseren door een denktank. Wie er zitting hebben in deze denktank en hoe groot deze denktank kan de commissie niet vrijgeven. De leden hebben een geheimhoudingverklaring ondertekend en mogen dientengevolge hier niets over vertellen. De denktank bestaat volgens de commissie uit franchisenemers en franchisegevers uit alle branches en varierernd van hard tot soft franchise.

Nieuwe gedragscode
De commissie werkt nu intensief aan het formuleren van  een gedragscode waarin duidelijk en evenwichtig wordt vastgelegd hoe beide partijen, franchisegevers en -nemers zich moeten gedragen bij het aangaan en uitvoeren van een franchiseovereenkomst. De code moet tevens duidelijkheid gaan bieden over transparantie en informatieplichten. Onderzocht zal worden op welke wijze naleving van de code kan worden gegarandeerd. Daarnaast wordt er gewerkt aan een verbeterde, onafhankelijke  en kosteneffectieve vorm van geschillenbeslechting.  De schrijfcommissie heeft het streven om  voor de zomer de code voor consultatie aan te bieden aan de sector.