Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Samenwerking FANed en BVFN?

Eerder dit jaar zijn FANed en BVFN opgericht, twee belangenverenigingen voor franchisenemers. De partijen waren het lang niet altijd met elkaar eens over de te volgen koers. Misschien zijn er nu kansen om de krachten te bundelen. “Een vorm van samenwerking met FANed is goed voor te stellen omdat beide partijen dezelfde doelen nastreven”, aldus BVFN voorzitter Ronald Rodenburg  (tevens voorzitter van DA Franchisenemersvereniging).

Ook werd dit jaar Franchisewijzer opgericht, een stichting die beoogt franchisenemers te voorzien van objectieve informatie. Is het een machtsverschuiving in de markt omdat franchisenemers meer invloed willen hebben op het reilen en zeilen van formules? Of willen franchisenemers eenvoudig weg een groter deel van de steeds spaarzamere euro? Als klap op de vuurpijl rollebolden de drie opgerichte partijen het afgelopen jaar veelvuldig over elkaar in de media. Nu de kruitdampen wat lijken te zijn opgetrokken maakte Denationalefranchisegids.nl een rondje langs de voorzitters van deze drie partijen.

FANed Belangenvereniging van franchiseverenigingen hansvanwell2
Voorzitter Hans van Well
Opgericht januari 2014
Initiatiefnemers Het Vakcentrum en bestuursleden van franchisenemersverenigingen
Doel Gelijk speelveld creëren tussen franchisegevers en franchisenemers
Doelgroep Besturen van franchiseverenigingen, branchebreed: van supermarkten tot doe-het-zelf-zaken
Kosten lidmaatschap Op de eerstkomende ledenvergadering wordt beslist hoe hoog de kosten zijn van een lidmaatschap
Aantal leden Circa 20, waaronder C1000, Bakker Bart, McDonald’s, Jumbo en Jamin
Website faned.nl

Waarom is het nu tijd voor FANed?

“De afspraken tussen franchisegevers en franchisenemers hebben een te eenzijdig karakter. In goede tijden komen deze onvolkomenheden niet direct aan de oppervlakte, maar nu het economisch tij tegenzit, neemt de ontevredenheid bij franchisenemers op dit vlak toe. “

Waar wringt de schoen het meest?

“De verdienmodellen binnen formules zijn vaak niet transparant. Franchisenemers weten binnen de samenwerking niet wie wat verdient; de franchisegever weet dit natuurlijk wel. Deze ongelijkheid is onwenselijk. Dit komt vooral in het huidige tijdperk aan het licht: de omzetten dalen maar de franchisenemer heeft nauwelijks tools in handen om zijn kosten te beperken. Het kostenniveau ligt namelijk contractueel vast in de afspraken met de franchisegever. Daarbij komt dat als de winsten onder druk staan de bonusverdeling ook in het nadeel van de franchisenemers uitpakt. Met als gevolg veel financiële problemen bij franchisenemers. Hun organisatorische en financiële gemis aan kracht zich te verweren tegen franchisegevers is een van de redenen waarom FANed is opgericht.”

Nog een voorbeeld die de ongelijkheid tussen franchisegevers en franchisenemers laat zien?

“Een franchisenemer komt in financiële problemen en gaat failliet. De franchisegever neemt dan de vestiging over en probeert deze tegen een hogere waarde weer te verkopen. Hij vindt een nieuwe franchisenemer, maar die gaat op een gegeven moment ook failliet, waardoor het hele verhaal zich herhaalt. Het lijkt erop dat franchisegevers voordeel hebben bij deze ontwikkeling, met als gevolg gebrekkige en onvolledige informatievoorziening aan startende franchisenemers. Dit moet stoppen.”

Zijn jullie voorstander van franchisewetgeving?

“Wij zijn voorstander van goede, niet vrijblijvende afspraken tussen franchisegevers en franchisenemers. Er zijn nu 769 franchisegevers en circa 30.000 winkels van franchisenemers in Nederland. Het doel moet zijn dat er richtlijnen komen die voor iedereen gelden, dus die geen ruimte bieden aan ‘free riders’. Dat kan via franchisewetgeving maar ook met afspraken binnen de branche die een wettelijk kader hebben.”

Samenwerking of fusie met andere partijen?

“Dat meerdere partijen met de belangen van franchisenemers bezig zijn vind ik zeer positief. Ik vind ook dat we de krachten zo veel mogelijk moeten bundelen en goede afspraken met elkaar moeten maken. Het kan namelijk niet zo zijn dat we dezelfde doelen nastreven en dat we elkaar daarbij in de wielen rijden.”

Franchisewijzer Vergelijkingswebsite met objectieve en meetbare informatie over ketens en formules Franchisewijzer
Voorzitter Sheila Dilling-Sanders
Opgericht december 2013
Initiatiefnemers IMK (instituut voor het midden- en kleinbedrijf), Dilling & Stuiver p&o advies, WEA Accountants en Adviseurs Zeeland, Justion Advocaten
Doel Het bieden van objectieve informatie over franchising voor zowel franchisenemers als franchisegevers door middel van een website en digitaal informatieloket, aansluitend op de doelstelling van de stichting.
Doelgroep Iedereen in franchise die interesse heeft in informatie inbrengen en informatie delen.
Kosten lidmaatschap N.v.t.
Aantal leden N.v.t.
Website franchise-wijzer.info

 

Waarom is het nu tijd voor Franchisewijzer?

“Franchisenemers zijn in de regel minder goed geïnformeerd over allerlei relevante gegevens die te maken hebben met hun ondernemerschap dan franchisegevers. Doelstelling is om bij te dragen aan meer gelijkwaardigheid van partijen, voor een betere marktwerking en een beter ondernemersklimaat binnen franchising.”

Waar wringt de schoen het meest?

“De disbalans in macht en de toegankelijkheid van objectieve en meetbare informatie. Die disbalans verzwakt de positie van de franchisenemer binnen de samenwerking. Met betere én betrouwbare informatie kan een franchisenemer beter ondernemen wat bovendien zijn overlevingskansen ten goede komt. Dit geldt ook voor potentiële franchisenemers. Zij kunnen met goede vergelijkbare informatie betere gefundeerde keuzes maken over of franchise bij hen past en zo ja, welke formule dan het beste bij hen past. Het genereren van objectief te vergelijken informatie zou de franchisegevers bovendien moeten uitdagen tot ‘best practices’, zodat zij hun informatievoorziening en het verdienmodel van hun franchisenemers verbeteren én ook controleerbaar maken.”

Nog een voorbeeld die de ongelijkheid tussen franchisegevers en franchisenemers laat zien?

“Vanuit juridisch standpunt staat een franchisenemer al 4-0 achter ten opzichte van een franchisegever. Om te beginnen stelt de franchisegever vaak een voor hem gunstig contract op, dat is 1-0. Als het op procederen aankomt heeft een franchisenemer financieel een minder lange adem dan een franchisegever, 2-0. Bij het procederen heeft een franchisenemer ook nog een hobbel van het bewijs, je moet wel de kans krijgen bij een franchisegever als het ware onder de motorkap te kunnen kijken, dat is moeilijk af te dwingen: 3-0. En krijg je de cijfers van een franchisegever, hoe kun je aantonen of deze ergens wel of niet op zijn gebaseerd? De minister van EZ heeft overigens al toegezegd dat hij reden ziet voor een omkering van deze zware bewijslast. De franchisegever draait ten slotte aan alle knoppen van het verdienmodel.  4-0.”

Zijn jullie voorstander van franchisewetgeving?

“De Stichting Franchisewijzer neemt als stichting geen standpunten in. Het is immers geen belangenvereniging. Wij persoonlijk vinden wetgeving echter wel wenselijk.”

Samenwerking of fusie met andere partijen?

“Franchisewijzer zoekt in dit oprichtingsstadium vooral naar samenwerking met andere spelers om haar doelstellingen te bereiken. Daarbij is ons doel ook dat er op termijn een bestuur komt van onafhankelijke personen zonder commerciële belangen binnen franchise. We denken hierbij bijvoorbeeld aan wetenschappers.”

BVFN Belangenvereniging van individuele franchisenemers BVFN
Voorzitter Ronald Rodenburg (1969)
Opgericht april 2014
Initiatiefnemers Ronald Rodenburg  (DA Franchisenemersvereniging), Gerard den Herder (Blokker Franchisenemersvereniging), Harpert Holtkamp (De Hypotheker Franchisenemersvereniging), Fred van Herk (o.a. ex-voorzitter Gall&Gall Franchisenemersvereniging), Derk van Dam (Ludwig & Van Dam Advocaten)
Doel Problemen van franchisenemers detailhandel breed aan de orde te stellen en oplossen.
Doelgroep Individuele franchisenemers en verenigingen
Kosten lidmaatschap Geen kosten
Aantal leden Circa 1.500, waaronder Blokker, Shoeby, Livera, Olympia, Bruna en DA
Website bvfn.nl

Waarom is het nu tijd voor BVFN?

“Door de crisis en het ontbreken van adequate regelgeving is de relatie tussen franchisegevers en franchisenemers onder spanning komen te staan. De vraag is: wie gaat de franchisenemer helpen indien er een conflict ontstaat met de veel grotere en machtigere franchisegever, ook nog eens een partij met wie je als franchisenemer jarenlang uitstekend hebt samengewerkt? Om franchisenemers hierin te ondersteunen, is BVFN opgericht.”

Waar wringt de schoen het meest?

“Een groot euvel is het verdienmodel tussen franchisegevers en franchisenemers. Een franchisenemer moet vaak tegen een door de franchisegever vastgesteld bedrag zijn goederen inkopen en krijgt daarbij een insturingsmarge mee van bijvoorbeeld 35 procent. Hierop baseert de franchisenemer vervolgens zijn eigen verdienmodel, rekening houdend met alle kosten. Wat nu vaak voorkomt is dat de franchisegever zonder overleg met de franchisenemers een paar weken later de prijzen verlaagt met 25 procent, kortingen die via de communicatiekanalen breeduit worden uitgemeten. Omdat alles vast staat moet de franchisenemer deze korting volledig uit eigen zak betalen terwijl voor de franchisegever alles hetzelfde blijft. Dit moet anders, bijvoorbeeld door het invoeren van een Integrale Keten Marge of instemmingsrecht van franchisenemers als de franchisegever de prijzen wil verlagen. Maar ook op het gebied van e-commerce is nog veel niet goed geregeld, zoals: wie is de eigenaar van de data en op welke manier mag de franchisegever buiten de franchisenemers om de eindconsument benaderen?”

Nog een voorbeeld die de ongelijkheid tussen franchisegevers en franchisenemers laat zien?

“Een eventuele rechtsgang moet voor een franchisenemer veel eenvoudiger worden. Door eerst een arbitragemogelijkheid binnen de eigen formule toegankelijker te maken. En als dit tot niets leidt, de franchisenemer de mogelijkheid bieden een beroep te doen op een overkoepelende geschillencommissie. Deze moeten we hiervoor speciaal in het leven roepen.”

Zijn jullie voorstander van franchisewetgeving?

“Een voordeel van franchisewetgeving is dat we richtlijnen met kracht richting franchisegevers op de kaart kunnen zetten. Nadelen zijn dat wetgeving vaak op hoofdlijnen is gebaseerd en belemmeringen kunnen opleveren bij snelle ontwikkelingen. Alles afwegende kiezen wij daarom voorshands voor zelfregulering: gezamenlijk werken aan een gedetailleerde code waaraan iedereen zich houdt.”

Samenwerking of fusie met andere partijen?

“Een vorm van samenwerking met FANed is goed voor te stellen omdat beide partijen dezelfde doelen nastreven.”

 Conclusie

Het lijkt erop dat de twee belangenverenigingen klaar voor zijn om met elkaar een samenwerking op te starten. Ze streven immers dezelfde doelen na. Naast deze twee partijen zou de stichting zonder omhaal een onafhankelijke website kunnen lanceren waar zowel franchisenemer als franchisegevers informatie delen. In 2015 wordt ongetwijfeld duidelijk hoe alles op zijn plaats gaat vallen. Wij houden het uiteraard voor u in de gaten.