Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Wie is uw contractspartij?

mr-Herman-Knotter-en-mr-Jelle-Blom-Legal-experience

Bij het sluiten van een franchiseovereenkomst wordt de identiteit van de franchisenemer bepaald. Dat kan een eenmanszaak zijn, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon. Indien er met een rechtspersoon wordt gecontracteerd, zal dat doorgaans een besloten vennootschap zijn.

Voor de franchisegever is de persoon van de ondernemer vaak een belangrijk item. Franchisenemers worden geselecteerd op basis van ervaring in de branche, achtergrond, leeftijd, financiële draagkracht en  specifieke ondernemersvaardigheden. Om deze reden wordt veelvuldig gecontracteerd met een natuurlijk persoon, die zich vervolgens als eenmanszaak of vennootschap onder firma (bijvoorbeeld man/vrouw) inschrijft in de Kamer van Koophandel.

Niet iedere franchisenemer wenst zich echter als eenmanszaak te verbinden. Indien een franchisenemer zijn onderneming middels een eenmanszaak exploiteert, kan dat fiscale nadelen hebben en is de franchisenemer/natuurlijk persoon ook jegens derden volledig aansprakelijk voor verplichtingen van de onderneming. Een eenmanszaak kan tevens een obstakel zijn om de onderneming (gedeeltelijk) over te dragen aan een derde.  Daarnaast komt het in de praktijk regelmatig voor dat een franchisenemer weliswaar als natuurlijk persoon/eenmanszaak heeft gecontracteerd, doch zijn onderneming na verloop van tijd alsnog wenst in te brengen in een besloten vennootschap.

Met name dit laatste punt veroorzaakt in de praktijk veelvuldig problemen, zeker bij grotere organisaties. Op enig moment laat de franchisenemer aan de administratie van franchisegever weten dat hij een besloten vennootschap heeft opgericht, waarbij wordt verzocht bijvoorbeeld de facturen voortaan aan zijn besloten vennootschap te richten. Ook komt het voor dat de franchisenemer helemaal niets laat weten, maar wel zijn briefpapier en overige formele stukken aanpast. Indien een franchisegever hier niet adequaat op reageert, is het goed mogelijk dat hierdoor de contractspartij wijzigt van een eenmanszaak/natuurlijk persoon in een besloten vennootschap, zonder dat de franchisegever zich bewust is van mogelijke consequenties.

In ons Burgerlijk Wetboek (artikel 6:159 BW) is opgenomen dat een partij bij een overeenkomst zijn rechtsverhouding met een wederpartij kan overdragen aan een derde. Een franchisegever dient daar als wederpartij weliswaar mee in te stemmen, maar die instemming is vormvrij en kan ook achteraf worden verleend. Indien (de administratie van) een franchisegever bijvoorbeeld zonder enig voorbehoud de factuurgegevens van de franchisenemer wijzigt en ook uitvoering geeft aan de gewijzigde situatie door vanaf dat moment aan de besloten vennootschap te factureren, zou dat achteraf kunnen worden aangemerkt als het verlenen van instemming aan de contractsoverneming. Dit zou kunnen betekenen dat de franchisegever denkt nog steeds met een natuurlijk persoon te contracteren (die staat immers als partij in de franchiseovereenkomst), doch achteraf in de praktijk louter met een besloten vennootschap te maken blijkt te hebben.

Tips

Een franchisegever dient zich van het vorenstaande goed bewust te zijn. Deze problematiek kan ook relatief simpel ondervangen worden, door hieromtrent op voorhand goede afspraken in de franchiseovereenkomst op te nemen. Zo kan in de franchiseovereenkomst opgenomen worden dat franchisenemer weliswaar het recht heeft zijn onderneming in een besloten vennootschap onder te brengen, doch louter onder de voorwaarde dat de franchisenemer/natuurlijk persoon een meerderheid (of alle) aandelen dient te houden, bestuurder van de betreffende vennootschap zal zijn (en blijven) en hoofdelijk verbonden is (en blijft) voor de nakoming van verplichtingen van de besloten vennootschap jegens franchisegever.

Ook voor het geval reeds bij aanvang van de franchiseovereenkomst met een franchisenemer/besloten vennootschap wordt gecontracteerd, dienen contractueel waarborgen te worden ingebouwd. Een dergelijk bepaling dient dezelfde strekking te hebben als de bepaling inzake het inbrengen van een onderneming in een besloten vennootschap. Indien er met een franchisenemer/besloten vennootschap wordt gecontracteerd, dient de franchisegever zich er ook bewust van te zijn dat een standaard bepaling inzake een verbod op het overdragen van rechten en plichten door de franchisenemer vaak niet volstaat. Indien immers de aandelen in een besloten vennootschap worden overgedragen, blijft de contractspartij voor de franchisegever ongewijzigd. Ook een eventueel recht op het geheel of gedeeltelijk overdragen van aandelen dient contractueel beperkt te worden. Ons advies is dan ook om de franchiseovereenkomst zo in te richten, dat op voorhand met alle mogelijke scenario’s rekening wordt gehouden.

Herman Knotter & Jelle Blom
Legal experience Advocaten

Reageren kan via hermanknotter@legalexperience.nl of jelleblom@legalexperience.nl.