Wet Franchise

Wet Franchise

In december 2018 is de consultatieversie van het wetsvoorstel franchise gepubliceerd. Iedereen kon hierop reageren. Verwachting is dat dit voorstel met mogelijk wat kleine aanpassingen later dit jaar als wet wordt aangenomen. Belangrijkste doel van de wet is om  de positie van franchisenemers in de pre-competitieve fase (dus voorafgaande aan ondertekening van het franchisecontract) te versterken. Zo is er een ‘beraadperiode’ voorzien van vier weken. Dit is een ‘stand-still’ periode: het gehele proces wordt gedurende vier weken bevroren, in deze periode heeft de kandidaat-franchisenemer de tijd om alle informatie goed door te nemen en zich door ter zake deskundigen te laten adviseren.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  1. er is een verplichte bedenktijd  van 4 weken voor het sluiten van de franchiseovereenkomst;
  2. de goodwill moet geregeld zijn: of en in hoeverre die aan de franchisenemer wordt toegerekend en hoe die wordt uitgekeerd;
  3. de franchisegever moet informatie verstrekken voorafgaand aan de franchiseovereenkomst, hier moet relevante financiële informatie over de tot de beoogde franchisevestiging bij zitten;
  4. voor belangrijke besluiten hebben franchisenemers instemmingsrechten, denk bijv. aan wijziging van de franchiseovereenkomst of belangrijke wijzigingen in het concept;
  5. er mag alleen ten gunste van de franchisenemer worden afgeweken van de Wet Franchise.

Hieronder zijn twee links opgenomen: naar de tekst zelf en de uitleg/toelichting daarbij van de wetgever.

Concept tekst Wet Franchise d.d. 18-12-2018

Memorie van toelichting op de Wet Franchise (toelichting en uitleg)

Eerder is er een Nederlandse Franchise Code gepresenteerd. Vanwege de vele discussie en de roep om wetgeving is die er toch niet gekomen. Wel zijn veel bepalingen uit deze Code in de wet opgenomen.

 


De Nederlandse Franchise Code

De Nederlandse Franchise Code (hierna: Code) beschrijft wat van franchisegevers en franchisenemers in hun gezamenlijke ondernemingspraktijk wordt verwacht. Duidelijk wordt aangegeven hoe partijen over en weer rekening dienen te houden met elkaars belangen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor communicatie en overleg.

De Code werd in eerste instantie opgesteld als een vorm van zelfregulering. Omdat de meningen over de voor- en nadelen van de Code sterk verdeeld zijn en het daarom maar de vraag was of de Code wel zou worden toegepast heeft Minister Kamp voorgenomen om de Code ook een wettelijke verankering te geven.

Wat gaat er nu veranderen door de Franchise Code?

Er bestond natuurlijk al de Europese Erecode inzake Franchise, hier staan al veel gedrags- en fatsoensnormen in. In de nieuwe Code zijn deze regels aangescherpt en wordt het ook gemakkelijker de naleving hiervan in rechte af te dwingen. De belangrijkste veranderingen op een rij:

  • informatieplicht: in de pre-contractuele fase, dus voor het aangaan van de overeenkomst, moet de franchisegever de aspirant franchisenemer meer (financiële) informatie over de formule te verstrekken, waaronder historische gegevens van eerdere franchisevestigingen binnen het rayon. Verder moet de franchisegever verantwoording afleggen over de besteding van de door de franchisenemers betaalde franchisefee’s.
  • aanscherping van de zorgplicht: Zo moet de franchisegever een toegespitste aanvangsopleiding geven en relevante, commerciële en/of technische ondersteuning en begeleiding verlenen tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst. Ook moet de franchisegever  na een verzoek van franchisenemer schriftelijke en onderbouwde aanbevelingen te doen wanneer omzet en winst van de franchisenemer structureel en substantieel achterblijven, om te komen tot een verbetering van de situatie.
  • concurrentiebeding: een concurrentiebeding mag na afloop van de franchiseovereenkomst niet langer dan een jaar duren.

Franchisegever en franchisenemer kunnen afwijken van de Code: in de Code is het ‘pas toe of leg uit’ principe opgenomen: afwijken van de Code mag maar dat moet dan wel expliciet gebeuren met argumentatie waarom er is afgeweken.skyscraper-banner-website
franchise-season-art-class