Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Actie nodig: Wet bescherming klokkenluiders


Op 18 februari jl. is de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) (gedeeltelijk) in werking getreden. De Wbk maakt dat werkgevers hun klokkenluidersregeling dienen aan te passen. Private ondernemingen met 50 tot 249 werknemers hebben daarvoor tot 17 december 2023. Werkgevers bij wie ten minste 250 personen werkzaam zijn, hadden dat al uiterlijk 18 februari 2023 moeten doen.

Tijd om in actie te komen dus!

Strengere eisen interne meldprocedure

Met de inwerkingtreding van de Wbk zijn de eisen waaraan de meldprocedure van een misstand moet voldoen, aangescherpt. Zo moet bijvoorbeeld in de meldregeling zijn opgenomen op welke wijze een werknemer misstanden kan melden en hoe met een melding wordt omgegaan. Is er een melding gedaan, dan moet deze melding worden geregistreerd in een door de werkgever daarvoor ingericht register. Bovendien moet de melder binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging van de melding krijgen en binnen drie maanden informatie ontvangen over de beoordeling van de melding.

Uitbreiding definitie misstand en meer bescherming melders

Daarnaast is de definitie van een misstand ruimer geworden waardoor er meer kan worden gemeld, is de kring van beschermden uitgebreid waardoor er meer personen tegen benadeling worden beschermd en is elke vorm van – en zelfs dreiging met en een poging tot – benadeling verboden.

Bewijslast bij werkgever

De melder hoeft niet langer eerst intern bij de werkgever te melden, maar mag de melding meteen extern doen bij het Huis voor klokkenluiders. Daarnaast is de bewijslast verschoven naar de werkgever. Melders die van mening zijn dat zij zijn benadeeld vanwege het doen van een melding, hoeven niet meer zelf aan te tonen dat zij daardoor zijn benadeeld. Het is aan de werkgever om aan te tonen dat de benadeling niet met de melding te maken heeft.

Medio 2024 aanvullende regelgeving verwacht

Enkele onderdelen van de Wbk zijn nog niet in werking getreden. Zo zijn werkgevers nu nog niet verplicht anonieme meldingen in behandeling te nemen. De betrokken minister werkt aan regelgeving waarbij anoniem melden mogelijk wordt gemaakt. Zij verwacht dat deze regelgeving medio 2024 klaar zal zijn.

Kortom: de hoogste tijd om ervoor te zorgen dat uw klokkenluidersregeling weer bij de tijd is. De advocaten arbeidsrecht van Nysingh helpen u hier graag bij.

×