Nederlandse Franchise Code

De Nederlandse Franchise Code (hierna: Code) beschrijft wat van franchisegevers en franchisenemers in hun gezamenlijke ondernemingspraktijk wordt verwacht. Duidelijk wordt aangegeven hoe partijen over en weer rekening dienen te houden met elkaars belangen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor communicatie en overleg.

De Code werd in eerste instantie opgesteld als een vorm van zelfregulering. Omdat de meningen over de voor- en nadelen van de Code sterk verdeeld zijn en het daarom maar de vraag was of de Code wel zou worden toegepast heeft Minister Kamp voorgenomen om de Code ook een wettelijke verankering te geven.

Wat gaat er nu veranderen door de Franchise Code?

Er bestond natuurlijk al de Europese Erecode inzake Franchise, hier staan al veel gedrags- en fatsoensnormen in. In de nieuwe Code zijn deze regels aangescherpt en wordt het ook gemakkelijker de naleving hiervan in rechte af te dwingen. De belangrijkste veranderingen op een rij:

 • informatieplicht: in de pre-contractuele fase, dus voor het aangaan van de overeenkomst, moet de franchisegever de aspirant franchisenemer meer (financiële) informatie over de formule te verstrekken, waaronder historische gegevens van eerdere franchisevestigingen binnen het rayon. Verder moet de franchisegever verantwoording afleggen over de besteding van de door de franchisenemers betaalde franchisefee’s.
 • aanscherping van de zorgplicht: Zo moet de franchisegever een toegespitste aanvangsopleiding geven en relevante, commerciële en/of technische ondersteuning en begeleiding verlenen tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst. Ook moet de franchisegever  na een verzoek van franchisenemer schriftelijke en onderbouwde aanbevelingen te doen wanneer omzet en winst van de franchisenemer structureel en substantieel achterblijven, om te komen tot een verbetering van de situatie.
 • concurrentiebeding: een concurrentiebeding mag na afloop van de franchiseovereenkomst niet langer dan een jaar duren.

Franchisegever en franchisenemer kunnen afwijken van de Code: in de Code is het ‘pas toe of leg uit’ principe opgenomen: afwijken van de Code mag maar dat moet dan wel expliciet gebeuren met argumentatie waarom er is afgeweken.

Lees ook:

De Code

Deze Code is van toepassing op de hele franchisesector. Franchise komt voor in bijna elke branche (retail, zorg, zakelijke dienstverlening). De bepalingen in de Nederlandse Franchise Code zijn geformuleerd op zo’n manier dat ze toepasbaar zijn ongeacht de sector of bedrijfstak waarin de franchise opereert.

Hoofdstuk 1 | Definities

1.1 Franchise is een vorm van samenwerking tussen juridisch en economisch zelfstandige (rechts)personen, waarbij de ene partij (de franchisegever) aan de andere partij (de franchisenemer) het recht verleent om zijn franchiseformule te exploiteren voor de afzet van goederen en/of diensten. Zowel franchisegever als franchisenemer beogen daarbij een ondernemersinkomen te realiseren.

1.2 Franchiseformule: Het fysiek en/of digitaal kopen, verkopen, doorverkopen of produceren van goederen of diensten onder een embleem, handelsnaam of merk van de franchisegever, in overeenstemming met diens bijstand, aanwijzingen en knowhow, waarmee de toepassing van (een) eenvormige commerciële methode(n) wordt beoogd tegen een passende vergoeding.

1.3 Franchisegever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn franchiseformule beschikbaar stelt aan een franchisenemer, tegen directe of indirecte vergoeding. De franchisegever is de eigenaar of rechthebbende van een franchiseformule en heeft een samenwerkingsverband met franchisenemers die allen door de franchisegever voortdurend worden begeleid en ondersteund met specifieke technische en commerciële kennis en bijstand.

1.4 Franchisenemer: de (rechts)persoon die, juridisch en economisch zelfstandig, voor eigen rekening en risico een onderneming exploiteert en daarbij tegen directe of indirecte vergoeding gebruik maakt van een franchiseformule.

1.5 Franchiseovereenkomst: schriftelijke vastlegging van de samenwerking waarin de rechten en verplichtingen van de franchisegever en de franchisenemer beschreven staan betreffende de exploitatie van een onderneming van de franchisenemer volgens de franchiseformule.

1.6 Knowhow: Een geheel van (niet geoctrooieerde) kennis dat voortvloeit uit de ervaring en het onderzoek van de franchisegever. Dit geheel van kennis is geheim, wezenlijk en bepaald, waarbij:

  • ‘geheim’ betekent dat de knowhow niet algemeen bekend of gemakkelijk verkrijgbaar is.
  • ‘wezenlijk’ betekent dat de knowhow voor de franchisenemer belangrijk, nuttig en toepasbaar is bij exploitatie van zijn onderneming.
  • ‘bepaald’ betekent dat de knowhow voldoende beschreven is zodat kan worden vastgesteld of en in welke mate aan de voorwaarden ‘geheim’ en ‘wezenlijk’ wordt voldaan.

1.7 Een non-concurrentiebeding is:

  • elke directe of indirecte verplichting van de franchisenemer, al dan niet via een rechtspersoon of samenwerking met derden, om tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst geen goederen of diensten te produceren, te kopen, te verkopen of door te verkopen die in het contractgebied concurreren met de franchiseformule.
  • het verbod ten laste van de franchisenemer om tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst zeggenschap te hebben in een onderneming die concurreert met de franchiseformule of zodanig te zijn betrokken bij een dergelijke onderneming dat de geheimhouding van de knowhow niet is verzekerd;
  • de verplichting van de franchisenemer om na afloop van de franchiseovereenkomst gedurende een bepaalde tijd en in een bepaald gebied geen goederen of diensten te produceren, te kopen, te verkopen of door te verkopen die concurreren met de franchiseformule.

1.8 Exclusiviteitsrechten

a. Exclusiviteitsbedingen regelen de verplichting van de franchisenemer om

  • de franchiseformule uitsluitend te exploiteren in zijn in de franchiseovereenkomst bepaalde vestiging(en) en/of
  • binnen een in de franchiseovereenkomst bepaald exclusiviteitsgebied en/of
  • op de relevante markt meer dan 80% van zijn totale aankopen van contractgoederen of -diensten en substitutie daarvan bij de franchisegever of een door de franchisegever aan te wijzen derde te betrekken.

b. Exclusiviteitsbedingen regelen de verplichting van de franchisegever om

  • in het exclusiviteitsgebied van de franchisenemer geen andere franchisenemer aan te stellen en/of
  • zelf binnen dit exclusiviteitsgebied geen goederen en/of diensten aan te bieden binnen de franchisformule zoals gedefinieerd in artikel 1.2.

Hoofdstuk 2 | Algemene principes

2.1 Doel van de samenwerking

De franchisegever en franchisenemers stellen zich ten doel hun krachten te bundelen om aldus voor beiden een rendabele bedrijfsvoering te bewerkstelligen. Binnen de samenwerking staat centraal:

de collectiviteit,
de uniformiteit,
het zelfstandig ondernemerschap van zowel franchisegever als -nemer.

Binnen de context van de afspraken die zijn vastgelegd in de franchiseovereenkomst streven franchisegever en franchisenemer naar een evenwichtige samenwerking. Franchisegever en franchisenemer betrachten daarom redelijkheid en billijkheid ten opzichte van elkaar en lossen klachten, grieven en geschillen te goeder trouw op. Dit gebeurt via oprechte, redelijke en rechtstreekse communicatie en onderhandeling.

Tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst heeft de franchisenemer het recht en de plicht om tegen directe of indirecte financiële vergoeding de franchiseformule te gebruiken, ondersteund met voortdurende en mede op het belang van de franchisenemer gerichte commerciële en technische hulp en advies van de franchisegever.

2.2 Verplichting om te goeder trouw te handelen

Partijen die zijn betrokken bij een franchiseovereenkomst handelen jegens elkaar te goeder trouw, conform de franchiseovereenkomst en deze code. Onder het begrip goede trouw wordt verstaan elke bedoeling die de wet, de rechtspraak en deze code aan dit begrip geven.

De verplichting om te goeder trouw te handelen is ook van toepassing op iedere (rechts)persoon die tot doel heeft om partij te worden bij een nieuwe of bestaande franchiseovereenkomst. Franchiseovereenkomsten mogen geen bepalingen bevatten die een beroep op goede trouw kunnen begrenzen en/of uitsluiten.

2.3 De verplichtingen van de franchisegever

De franchisegever dient:

  • gedurende een redelijke periode aantoonbaar een zakelijk concept met succes te hebben toegepast, alvorens de franchiseformule te beginnen;
  • de eigenaar te zijn of gerechtigd tot het gebruik van de door de franchiseformule te gebruiken intellectuele eigendomsrechten, waaronder handelsnaam, handelsmerk of andere onderscheidende kenmerken;
  • zich in te spannen om de kracht en voordelen van de franchiseformule verder te ontwikkelen, te behouden en verbeteren;
  • te zorgen voor de commerciële, operationele en logistieke invulling van de franchiseformule;
  • toe te zien op de naleving van de franchiseovereenkomst en de uniforme uitstraling van de franchiseformule te bewaken;
  • de naleving van de franchiseovereenkomst en de overige afspraken ook met praktische middelen te ondersteunen;
  • afspraken te maken met de franchisenemers over de wijze waarop o.m. overleg wordt gepleegd over het beleid en deze ook vast te leggen;
  • de individuele franchisenemer een toegespitste aanvangsopleiding te geven en relevante, commerciële en/of technische ondersteuning en begeleiding te verlenen tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst.
  • op concreet schriftelijk verzoek van franchisenemer schriftelijke en onderbouwde aanbevelingen te doen wanneer omzet en winst van de franchisenemer structureel en substantieel achterblijven, om te komen tot een verbetering van de situatie;
  • de franchisenemer niet te verplichten tot het sluiten van een overeenkomst met een derde partij die niet in direct verband staat met de uitvoering van de franchiseformule;
  • verlenging van de franchiseovereenkomst niet op onredelijke gronden te weigeren;
  • een besluit tot beëindiging of tussentijdse overdracht van de onderneming van de franchisenemer niet op onredelijke gronden te verhinderen;
  • het sluiten van een tweede of volgende franchiseovereenkomst met een bestaande franchisenemer niet op onredelijke gronden te weigeren;
  • het sluiten van een franchiseovereenkomst met een rechtsopvolger van een bestaande franchisenemer niet op onredelijke gronden te weigeren;
  • zich in te spannen om negatieve gevolgen voor de franchisenemers te beperken van de overdracht van (een deel van) de onderneming van of aan de franchisegever;
  • nooit meer zekerheden te vragen en aan te houden van de franchisenemer dan in redelijkheid noodzakelijk is;
  • op verzoek marktgegevens van de franchiseformule te overleggen die inzicht geven in de prestaties van de franchiseformule voor zover noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van de franchisenemer;
  • de relevante gegevens aan franchisenemers ter beschikking te stellen voor controle van de naleving van de condities die tussen partijen gelden;

2.4 De verplichtingen van de franchisenemer

De franchisenemer dient:

  • zich in te spannen voor een financieel gezonde ontwikkeling van zijn franchiseonderneming;
  • zich in te spannen om de gemeenschappelijke identiteit en reputatie van de franchiseformule te onderhouden;
  • franchisegever op de hoogte te stellen van eventuele substantieel en structureel achterblijvende resultaten zodat de franchisegever zijn zorgplicht kan vervullen;
  • knowhow verstrekt door de franchisegever nooit aan derden bekend te maken;
  • het belang van geregelde actualisatie van de formule te onderkennen en daar in redelijkheid zijn medewerking aan te verlenen, zodat de franchisegever zich kan inspannen om de franchiseformule verder te ontwikkelen, onderhouden of verbeteren en kan zorgen voor de commerciële, operationele en logistieke invulling van de franchiseformule;
  • op verzoek controleerbare relevante bedrijfsgegevens aan de franchisegever te overleggen die het mogelijk maken om de ontwikkeling van de exploitatie door de franchisenemer en de financiële verslaggeving, noodzakelijk voor effectieve managementbegeleiding, te beoordelen;
  • toe te staan dat de franchisegever op verzoek het bedrijf van de franchisenemer mag bezoeken en de administratie mag inzien voor zover nodig ter controle van de exploitatie van de franchiseformule.

2.5 Verplichtingen van franchisegever en franchisenemer

  • Franchisegever en franchisenemer dienen elkaar informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het verder versterken, ontwikkelen en onderhouden van de franchiseformule;
  • Franchisegever en franchisenemer dienen te voldoen aan alle voorwaarden zoals gesteld in de franchiseovereenkomst en het handboek en zorgen daarom onder meer voor voldoende en goed opgeleid personeel, een optimale marktbewerking en een gezonde financiële huishouding van hun ondernemingen;

2.6 Communicatie en overleg

  • Franchisegever en franchisenemer onderschrijven het belang van eerlijke en transparante communicatie.
  • Franchisegever en franchisenemer bevorderen het oprichten en het in stand houden van één onafhankelijke franchisenemersvereniging of ander overlegorgaan ter behartiging van de collectieve franchisenemersbelangen.
  • Franchisegever en franchisenemer bepalen over welke zaken de franchisenemersvereniging of het overlegorgaan adviesrecht of instemmingsrecht heeft.
  • Franchisegever en franchisenemer erkennen dat zij vertrouwelijk dienen om te gaan met de informatie die ze van elkaar verkrijgen.
  • Wanneer franchisenemersvertegenwoordigers met hun collega-franchisenemers overleg voeren, gaan zij in redelijkheid vertrouwelijk om met de aan hen verstrekte gegevens.
  • Franchisegever en de franchisenemers erkennen de noodzaak om snel en zorgvuldig besluiten te nemen.
  • De franchisenemers organiseren hun onderlinge overleg en eventuele mandaten zodanig dat ze in staat zijn om slagvaardig besluiten te nemen.
  • In verband met een uniforme toepassing van het franchisesysteem prevaleert in beginsel het collectieve belang boven het individuele belang van de franchisenemer, tenzij de redelijkheid zich daartegen verzet. Indien na grondig overleg tussen franchisegever en vertegenwoordigers van de franchisenemers met voldoende draagvlak wordt besloten tot een majeure wijziging van het franchisesysteem en een franchisenemer zich op goede gronden tegen de voorgestelde wijziging heeft verzet, zullen franchisegever en de franchisenemer met elkaar een exit regeling voor die franchisenemer dienen overeen te komen zonder post contractuele belemmeringen anders dan geheimhouding.
  • Indien franchisegever evenwel niet over majeure aangelegenheden met de vereniging of collectief van franchisenemers tot overeenstemming komt, dan past het niet om wijzigingen eenzijdig door te voeren en/of het overleg te staken.
  • Franchisegever en franchisenemers lossen (collectieve) geschillen op in de onderlinge samenwerking binnen een vaste redelijke termijn, bij voorkeur via de franchisenemersvereniging of het overlegorgaan.

Hoofdstuk 3 | Werving, publiciteit en wederzijdse informatievoorziening/plicht

3.1 De franchisegever zal uitsluitend franchisenemers selecteren die na objectief onderzoek lijken te beschikken over voldoende relevante bekwaamheid, opleiding, persoonlijke kwaliteiten en financiële middelen om een onderneming volgens de franchiseformule op een gezonde en verantwoorde manier te exploiteren.

3.2 De werving van franchisenemers dient duidelijk omschreven, correct en niet misleidend te zijn.

3.3 Het wervingsmateriaal waarin direct of indirect verwezen wordt naar resultaten, cijfers of verwachte inkomsten voor de franchisenemer dienen objectief, verifieerbaar en niet misleidend te zijn.

3.4 Om toekomstige franchisenemers in staat te stellen met volledige kennis van zaken de franchiseovereenkomst aan te gaan, verstrekt de franchisegever hen volledige en correcte schriftelijke informatie en documentatie (zoals omschreven onder 3.5 en 3.6) binnen een redelijke termijn vóór het sluiten van de betreffende overeenkomst.

3.5 Naast de informatieverplichting in de precontractuele fase dient de franchisegever de franchisenemer ook binnen redelijke termijn voorafgaand aan wijzigingen en/of bij verlengingen van een lopende overeenkomst schriftelijk, objectief en correct te informeren.

3.6 De door franchisegever te verstrekken informatie en documentatie omvat, voor zover van toepassing:

a. informatie over het bedrijf en over de financiële positie en solvabiliteit van de franchisegever: de ondernemingsstructuur, inclusief beslissingsstructuren, gepubliceerde jaarverslagen en jaarrekeningen, winst- en verliesrekeningen over de afgelopen drie jaar
b. het aangeboden franchiseconcept, inclusief de gegevens over een eventuele pilot onderneming
c. informatie over de bij de franchiseorganisatie betrokken personen
d. een compleet en recent overzicht van aangesloten franchisenemers, hun vestigingsadressen, telefoonnummers en e-mailadressen en de adres- en contact- en lidmaatschapsgegevens van de eventuele franchisenemersvereniging en branchevereniging
e. indien beschikbaar: financiële ramingen en/of prognoses over de onderneming van de aspirant-franchisenemer, plus de onderzoeksresultaten die aan die ramingen of prognoses ten grondslag liggen, bijvoorbeeld een marktpositie en –analyse
f. indien beschikbaar: een zorgvuldig en transparant onderbouwde omzet- en kostenprognose, vergezeld van bij voorkeur een vestigingsplaatsonderzoek en/of beschikbare historische cijfers, en een begrijpelijk onderbouwde en deugdelijke investerings- en exploitatiebegroting
g. een verklaring of sprake is geweest van een eerdere franchisevestiging in het rayon, in welk geval tevens goed gedocumenteerd historische gegevens dienen te worden verstrekt over omzet- en resultaatgegevens van de vestigingsplaats en de gemotiveerde reden van beëindiging van eerdere franchiseovereenkomsten met betrekking tot die locatie
h. de franchiseovereenkomst en alle bijbehorende stukken zoals beschreven in hoofdstuk 4
i. informatie over verdere distributiekanalen en/of -vormen van de producten of diensten van de franchisegever
j. een verklaring van gerechtigdheid tot de verschillende intellectuele eigendomsrechten van de franchisegever
k. gegevens over een eventueel lidmaatschap van de franchisegever van brancheorganisaties en/of van een franchisevereniging
l. melding van relevante geschillen
m. alles wat verder voor de franchisenemer nodig is om tot een goede, zorgvuldige beslissing te komen over het sluiten van de franchiseovereenkomst

3.7 De franchisenemer heeft een eigen verantwoordelijkheid om de informatie van franchisegever te (laten) toetsen en zelf haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de franchiseformule. De franchisegever dient de franchisenemer niet te beperken in de mogelijkheid onafhankelijk advies of een second opinion in te winnen.

3.8 De franchisenemer verschaft franchisegever alle relevante informatie waarvan hij weet of hoort te weten dat die voor de franchisegever van belang is voor de beoordeling van de mogelijke samenwerking.

3.9 Wanneer de franchisegever aspirant-franchisenemers verplicht tot het sluiten van een voorovereenkomst zullen bovendien de volgende regels worden nageleefd:

  • Voorafgaand aan het tekenen van een voorovereenkomst zal de aspirant-franchisenemer schriftelijke informatie ontvangen over het doel van de voorovereenkomst en, indien van toepassing, over de vergoeding die hij aan de franchisegever moet betalen om diens daadwerkelijk gemaakte kosten te dekken tijdens en met betrekking tot de voorovereenkomstfase.
  • Indien de franchiseovereenkomst wordt gesloten, wordt de vergoeding door de franchisegever terugbetaald of verrekend.
  • De voorovereenkomst dient bepalingen te bevatten over de duur en de beëindiging ervan
  • De franchisegever kan in de voorovereenkomst een concurrentieverbod en/of een geheimhoudingsclausule opnemen. Adviseurs van de franchisenemer worden geacht onder dezelfde geheimhouding te werken.

Hoofdstuk 4 | De franchiseovereenkomst

4.1 De franchiseovereenkomst dient in overeenstemming te zijn met nationale en Europese wetgeving en de Nederlandse Franchisecode.

4.2 De overeenkomst dient het belang bij de bescherming van de industriële of intellectuele eigendomsrechten van franchisegever en franchisenemer te weerspiegelen en het belang om de gemeenschappelijke identiteit en reputatie van de franchiseformule te handhaven.

4.3 Alle overeenkomsten en contractuele regelingen tussen franchisegever en franchisenemer dienen opgesteld te zijn in de officiële taal van het land waar de onderneming van de franchisenemer gevestigd is of vertaald door een beëdigd vertaler. Ondertekende overeenkomsten dienen onmiddellijk aan de franchisenemer ter beschikking gesteld te worden.

4.4 De franchiseovereenkomst dient duidelijk te vermelden wat de rechten, plichten en verantwoordelijkheden zijn van franchisegever en franchisenemer, evenals alle andere belangrijke voorwaarden van de samenwerking. In de franchiseovereenkomst kan de schadeplicht voor niet-nakoming van contractuele verplichtingen of bepalingen in de Nederlandse Franchise Code niet worden uitgesloten.

4.5 Non-concurrentiebedingen moeten redelijk en proportioneel zijn ter bescherming van knowhow en recht doen aan de opgebouwde waarde. In de overeenkomst moet duidelijk worden weergegeven wat de werking van het beding is.

4.6 De franchiseovereenkomst dient ten minste de volgende essentiële bepalingen te bevatten die niet voor eenzijdige wijziging vatbaar dienen te zijn:

  • een beschrijving van de franchiseformule (‘considerans’)
  • de toepassing van de Nederlandse Franchise Code.
  • de rechten en plichten van de franchisegever
  • de rechten en plichten van de franchisenemer
  • bepalingen over het gebruik van de onderscheidende tekens van de franchiseformule, zoals handelsmerk, dienstmerk, handelsnaam, gevelreclame of logo
  • een omschrijving van de franchisevergoeding(en)
  • de goederen en/of diensten die aan de franchisenemer worden geleverd
  • de betalingsvoorwaarden voor de franchisenemer
  • afspraken over exclusiviteitsrechten
  • duidelijke afspraken over e-commerceactiviteiten
  • regeling over het gebruik van consumentendata
  • het recht van de franchisegever om de franchiseformule aan te passen aan nieuwe of gewijzigde methoden of (markt-)omstandigheden
  • de duur van de overeenkomst; deze moet lang genoeg zijn om de franchisenemer in staat te stellen zijn initiële investeringen terug te verdienen.
  • de gronden voor een verlenging van de overeenkomst
  • de voorwaarden waaronder de franchisenemer het gefranchisede bedrijf mag verkopen of overdragen en de mogelijke voorkeursrechten van de franchisegever in dit opzicht
  • bepalingen over de beëindiging van de overeenkomst
  • bepalingen over de onmiddellijke teruggave, bij beëindiging van de franchiseovereenkomst, van alle materiële en immateriële eigendommen aan de franchisegever of andere eigenaar
  • bepalingen over een fusie of overname van de onderneming van of door de franchisegever en de manier waarop daarbij de rechten van de franchisenemers worden gerespecteerd
  • het gehanteerde conditiestelsel en afspraken over de controle daarop
  • verwijzingen naar een Handboek voor zover aanwezig
  • verwijzingen naar een convenant of anders genoemde overlegstructuur met een representatief lichaam ter behartiging van de collectieve belangen van de franchisenemers (franchisenemersvereniging)
  • de aard en omvang van eventuele boetebepalingen

4.7 Om gewijzigde bedingen, voorwaarden en dergelijke bindend vast te leggen is een handtekening van de individuele franchisenemer nodig, tenzij contractueel is overeengekomen dat het bestuur van de franchisevereniging bindende afspraken met de franchisegever mag maken.

 

skyscraper-banner-website

banner-volop-kansenV2

franchise-banner-abn-amro-3