Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd
Lees meer

Het boetebeding in de franchiseovereenkomst

In bijna iedere franchiseovereenkomst komen ze voor: boetebedingen. Meestal zijn ze geschreven om ervoor te zorgen dat franchisenemer zijn verplichtingen uit de franchiseovereenkomst jegens de franchisegever nakomt. In de praktijk ...

Lees meer

Gebruikte bewoording in concurrentieverbod cruciaal

In veel juridische procedures blijkt dat, bewust of onbewust, gemaakte keuzes om zaken op een bepaalde manier in een overeenkomst te verwoorden verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Een rechter is veelal ...

Lees meer

Kunnen autodealers zich beroepen op de Wet franchise?

Mr. R.C.W.L. Albers Op 1 januari 2021 is in Nederland de Wet franchise in werking getreden met als belangrijkste motief het creëren van een meer evenwichtig speelveld tussen ...

Lees meer

De franchiseovereenkomst onder opschortende voorwaarde: grote gevolgen

Mr. M. Munnik Het Gerechtshof Den Haag heeft onlangs haar hoofd gebogen over de vraag hoe de totstandkomingsgeschiedenis van de franchiseovereenkomst zich verhoudt tot de franchiseovereenkomst zelf. Kan een verplichting ...

Lees meer

Het vastleggen van een goodwill-regeling en post concurrentieverbod

Mr. A.W. Dolphijn De Wet franchise heeft heel wat nieuwe regels gebracht in franchiseverhoudingen. Opvallend is echter dat de wet niet voorschrijft dat er pas sprake is van een ...

Lees meer

Wijzigen franchiseformule is mogelijk

Franchisenemer, franchisegever, franchiseovereenkomst, tussentijdse wijziging, wijzigingsbeding Veel franchiseformules zijn blijvend in ontwikkeling. Bij deze ontwikkeling geldt vaak het adagium ‘stilstand is achteruitgang’. Voor deze formules is het van belang om ...

Lees meer

Knowhow is inherent aanwezig bij franchiseformule volgens rechtbank Assen

In de afgelopen periode zijn door meerdere (voorzieningen)rechters van verschillende rechtbanken vonnissen gewezen waarin franchisegevers een beroep op een contractueel concurrentieverbod wordt ontzegd, omdat niet aangetoond werd dat er ...

Lees meer

Hobbels in de stand still-periode

Mr. T. Meijer Franchisenemer, franchisegever, franchiseovereenkomst, Wet franchise Door een groot aantal partijen, waaronder niet op de laatste plaats de wetgever, is de Wet franchise gezien als een middel om ...

Lees meer

Ongerechtvaardigde opzegging door franchisegever: even afrekenen

Recent oordeelde de voorzieningenrechter in Rotterdam dat de franchisegever een vergoeding aan de franchisenemer verschuldigd is vanwege de voorzetting van diens onderneming, omdat de franchisegever de franchiseovereenkomst ongerechtvaardigd heeft opgezegd. ...

Lees meer

Biedt de Wet franchise houvast bij geschillen ontstaan vóór 1 januari 2021?

Per 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking getreden. Vanaf deze datum is de wet van toepassing. Voor de bepalingen omtrent de goodwill en het instemmingsrecht geldt voor bestaande franchiseovereenkomst ...