Column Bosselaar & Strengers Advocaten: Verrekening buiten en tijdens faillissement

Gepubliceerd op , door De Nationale Franchise Gids

Bosselaar & Strengers2

Geschreven door: mr. Rebin Osman, Bosselaar & Strengers Advocaten

Als twee (rechts)personen over en weer een vordering op elkaar hebben, dan kunnen zij een beroep doen op verrekening. Het gevolg is dat de vordering, voor wat betreft hun gezamenlijk beloop, tegen elkaar wegvallen. Met andere woorden, de vorderingen worden tegen elkaar weggestreept. In dit artikel zal de mogelijkheid tot verrekening worden besproken, ook in het geval er sprake is van een faillissement van uw schuldeiser.
Buiten faillissement

In artikel 6:127 van het Burgerlijk Wetboek is de mogelijkheid opgenomen om een vordering op uw schuldeiser te verrekenen met uw schuld aan uw schuldeiser. Om een beroep op verrekening te kunnen doen, dient aan een aantal eisen te worden voldaan. Ten eerste dient u door middel van een verklaring aan uw schuldeiser kenbaar te maken dat u wilt verrekenen en welke vorderingen u wilt verrekenen. Door de verklaring vindt verrekening plaats en gaan de vorderingen tot hun gemeenschappelijke beloop teniet. De verklaring is vormvrij en kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden. Als maar voor de wederpartij duidelijk is dat u zich op verrekening beroept. Een schriftelijke verklaring is vanuit bewijstechnisch oogpunt wel aan te bevelen. Ten tweede dient u zowel schuldeiser als schuldenaar te zijn van uw schuldeiser. Ten derde dient u bevoegd te zijn tot betaling van uw schuld en tot het afdwingen van betaling van uw vordering. Beide vorderingen moeten dus opeisbaar zijn. Ten vierde dient zowel uw vordering alsook uw schuld te zijn voortgekomen uit dezelfde rechtsverhouding. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien de maandelijkse fee die de franchisenemer aan de franchisegever verschuldigd is, wordt verrekend met bedragen die de franchisegever aan de franchisenemer dient te voldoen uit hoofde van de franchiseovereenkomst. Indien u uw vorderingen en  schulden wenst te verrekenen die uit verschillende rechtsverhoudingen voortvloeien, dan kunt u (onderling) aanvullende afspraken maken met uw contractspartij hierover. De wet biedt daartoe wel de mogelijkheid.

Tijdens faillissement

Indien uw schuldeiser failliet gaat, voordat hij zijn schuld aan u heeft voldaan en voordat u uw schuld aan hem heeft kunnen betalen, dan heeft u een ruimere verrekeningsmogelijkheid. Volgens artikel 53 van de Faillissementswet hoeft namelijk niet sprake te zijn van een vordering en schuld die uit dezelfde rechtsverhouding voortvloeien. Bovendien hoeft uw vordering op de failliet niet opeisbaar te zijn. Het enkele feit dat u over en weer zowel schuldeiser als schuldenaar van elkaar bent, is voldoende.

Het is echter in beginsel niet mogelijk om een schuld aan de gefailleerde en een vordering op de gefailleerde te verrekenen indien één van beide vorderingen na het faillissement is ontstaan. Het dient dus uitdrukkelijk te gaan om wederzijdse vorderingen die zijn ontstaan vóór het moment van het faillissement. Dit is slechts anders wanneer de na het faillissement ontstane vordering voortvloeit uit een rechtshandeling die al vóór het faillissement is verricht. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de maandelijkse huursom die u verschuldigd bent aan uw verhuurder op basis van een voor de faillietverklaring gesloten huurovereenkomst. In dat geval bent u wel bevoegd om uw vordering met uw schuld te verrekenen.

Een beroep op verrekening in een faillissement kan ook niet indien u de vordering op een schuldeiser van een derde heeft overgenomen, terwijl u wist dat het faillissement van deze schuldeiser aanstaande was. De ‘overgenomen’ vordering kunt u dan niet met uw schuld aan uw schuldeiser verrekenen. Ook geldt dat vorderingen die u na het faillissement heeft overgenomen niet kunnen worden verrekend.

Indien u een beroep doet op verrekening tijdens faillissement, kunt u uw vordering op uw failliete schuldeiser al voldaan krijgen, ongeacht de rang van uw vordering op de failliet. Ook hoeft u in dat geval niet bij te dragen aan de algemene faillissementskosten.

De wettelijke bepaling van verrekening is van regelend recht. Partijen kunnen de bevoegdheid tot verrekening dus uitbreiden, beperken of zelfs uitsluiten. Let daarom ook goed op de algemene voorwaarden waarin dit geregeld kan zijn.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Laatste franchisenieuws

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.