Verplichting tot verstrekken van informatie aan franchisenemers in België en Nederland

Gepubliceerd op , door De Nationale Franchise Gids

Minos van Joolingen - BANNING

Mr. M.J. van Joolingen en Mr. D.T.A. Noordeloos BANNING Advocaten – BANNING N.V.

Wees er als franchisegever die in België franchisenemers gaat contracteren alert op dat u franchisenemers voldoende informatie vooraf verstrekt, om nietigheid van de franchiseovereenkomst te voorkomen. Er rust in België op franchisegevers namelijk onder meer de verplichting om minstens 1 maand voor het sluiten van een overeenkomst de franchisenemer de nodige (wettelijk vastgestelde) informatie te verschaffen omtrent belangrijke contractuele bepalingen en andere belangrijke (financiële) gegevens. In Nederland ontbreekt in beginsel een dergelijke verplichting. Worden er toch omzetprognoses verstrekt, dan dient de franchisegever ook in te staan voor de juistheid van deze gegevens. Indien  onjuiste gegevens worden verstrekt kan de franchisegever hiervoor aansprakelijk zijn.

België
In België is sinds 2005 de wet betreffende commerciële samenwerkingsovereenkomsten van kracht die ondermeer van toepassing is op franchiseovereenkomsten. De franchisegever dient op basis van deze wet uiterlijk 1 maand voor het sluiten van de overeenkomst de franchisenemer ondermeer de nodige nuttige documenten te verschaffen, zoals:

• Een ontwerp van de voorgestelde overeenkomst;
• Specifiek document dat uit twee delen bestaat en waarin (i) de belangrijke contractuele bepalingen vermeld staan en (ii) een reeks socio-economische gegevens.

Bovendien mag gedurende deze periode van een maand geen enkele verbintenis worden aangegaan of bedragen worden gevraagd van de franchisenemer. Indien de franchisegever nalaat aan deze verplichtingen te voldoen kan de nietigheid van de overeenkomst worden ingeroepen, met alle gevolgen van dien. De nietigheid kan zelfs tot twee jaar na het sluiten van de overeenkomst worden ingeroepen. Dit is natuurlijk onwenselijk en leidt tot de nodige rechtsonzekerheid.

Nederland
In Nederland ontbreekt in beginsel een wettelijke eis betreffende voorafgaande informatieverschaffing. In de jurisprudentie is echter komen vast te staan dat indien de franchisegever er voor kiest wel informatie te verstrekken, hij ook dient in te staan voor de juistheid van de gegevens. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens kan de franchisegever hiervoor aansprakelijk worden gehouden. Dit betekent echter niet dat indien de franchisenemer bijvoorbeeld de verstrekte omzetprognose niet haalt, de franchisegever hiervoor zondermeer aansprakelijk is. Dit hangt van verschillende omstandigheden af, waaronder de inspanningen van de franchisenemer. Daarbij rust op de franchisegever wel een zorgplicht om advies en bijstand te verlenen aan de franchisenemer indien hij de omzetprognose niet haalt.

Daarnaast is in artikel 4.3 van de Europese Erecode Inzake Franchising opgenomen dat de franchisegever binnen een redelijke tijd voor het sluiten van de overeenkomst de franchisenemer informatie en documentatie zal verstrekken met betrekking tot de franchiseverhouding. Hieronder vallen ook de conceptovereenkomst en financiële ramingen danwel prognoses. De Erecode is echter een vorm van zelfregulering en geen wettelijke regeling die zondermeer op de overeenkomst tussen franchisegever en franchisenemer van toepassing is.

Conclusie
De Belgische wetgeving is strikt in de gegevens die een franchisegever aan een franchisenemer dient te verstrekken alvorens een franchiseovereenkomst wordt aangegaan. Bij gebreke van het verstrekken van deze documentatie kan de overeenkomst tot 2 jaar na aanvang nietig worden verklaard. De Nederlandse wetgeving kent een dergelijke verplichting niet. Op grond van Nederlandse jurisprudentie geldt echter wel dat het zaak is om informatie die toch wordt verstrekt zorgvuldig samen te stellen. De franchisegever kan namelijk wel aansprakelijk zijn indien de gegevens onjuist zijn.
Logo BANNING

dinsdag 30 oktober 2012.

Delen:

Gerelateerde artikelen

Laatste franchisenieuws

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.