Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Waarom starten met een franchisenemersvereniging?

Wat is het belang van een franchisenemersvereniging en wat levert het op? Als een franchisenemersvereniging goed georganiseerd is, dan heeft dit grote voordelen. Zeker met het oog op de Wet Franchise is het oprichten de moeite waard.

Franchisenemers kunnen hun collectieve belangen georganiseerd laten behartigen, door de juiste mensen en met de juiste middelen. Met de bundeling van informatie en inzichten wordt de onderhandelingskracht versterkt. Individuele franchisenemers kunnen minder gemakkelijk tegen elkaar worden uitgespeeld en problemen kunnen juist gezamenlijk en snel worden opgelost.

De franchisenemersvereniging kan ook in individuele gevallen iets ter discussie brengen bij de franchisegever ter voorkoming van herhaling bij andere franchisenemers. Om een franchisenemersvereniging te vriend te houden, kan de franchisegever soms genoodzaakt zijn om bepaalde maatregelen in te trekken of af te zwakken. Kortom, een franchisenemersvereniging versterkt de positie van de individuele franchisenemers tegenover de franchisegever.

Een franchisevereniging heeft niet alleen voordelen voor de franchisenemers, maar ook voor de franchisegever. De franchisegever heeft in verband met collectieve aangelegenheden nog maar een partij tegenover zich. Dat verbetert en versnelt het overleg en de informatievoorziening. Als er formuleontwikkelingen zijn of er geldt een instemmingsrecht voor de franchisenemers, dan kan veel efficiënter worden gecommuniceerd.

Maar hoe richt je nou een franchisenemersvereniging op?

Onderstaand stappenplan is van belang bij de oprichting:

Stap 1 – Wat verwacht je van een franchisenemersvereniging?
Stap 2 – Bespreek je plan met je collega franchisenemers
Stap 3 – Bespreek je plan met de franchisegever
Stap 4 – Stel een voorbereidende commissie samen voor de overlegstructuur en de juiste mandatering.
Stap 5 – Installatie van de franchisenemersvereniging
Stap 6 – Formalisering van de overlegstructuur

Stap 1 – Wat verwacht u van een franchisenemersvereniging?

Het is goed om je van tevoren af te vragen wat je van de toekomstige franchisenemersvereniging verwacht.

De Wet Franchise ondersteunt het belang van een franchisenemersvereniging voor de collectieve formuleontwikkelingen en -verhoudingen. Het doel van een vereniging kan daarbij breder zijn dan alleen de implementatie van het wettelijke instemmingsrecht en de informatievoorziening. Binnen een vereniging kan ook ontwikkeling en opleiding worden gefaciliteerd en kunnen contacten met collega’s en collega-verenigingen worden gelegd.

Een helder beeld van de toekomstige vereniging is belangrijk voor de volgende stappen.

Stap 2 – Bespreek het plan met collega-franchisenemers

Bespreek je ideeën met collega’s en pols wie er nog meer open staat voor een franchisenemersvereniging en verzamel zoveel mogelijk steun.
Mogelijk zijn er al collega’s die zich kandidaat willen stellen voor bepaalde functies in de op te richten franchisenemersvereniging.

Stap 3 – Bespreek het plan met de franchisegever

Een goed functionerende franchisenemersvereniging heeft ook voor de franchisegever belangrijke voordelen. Dan is meestal een goed bestuur en de juiste mandatering en tijdige en zorgvuldige informatievoorziening een ‘must’.

Informeer in een vroegtijdig stadium de franchisegever, omdat de wijze van overleg mede vormgevend is. Ook wil de franchisegever mogelijk het initiatief ondersteunen, door bijvoorbeeld een startsubsidie of andere faciliteiten. Als franchisenemersvereniging wil je in de communicatie waarschijnlijk ook elementen uit de huisstijl gebruiken, waarvoor je toestemming van de franchisegever nodig hebt.

Let wel op dat de vereniging zelfstandig kan en gaat opereren en niet inhoudelijk afhankelijk is van de (financiële middelen) van de franchisegever.

Betrokkenheid van de franchisegever is belangrijk maar laat het besluit tot de oprichting van de franchisenemersvereniging nooit afhangen van de instemming van de franchisegever.

Breed lidmaatschap

Voor de goede werking van de formule moeten zoveel mogelijk franchisenemers lid zijn van de franchisevereniging. Het overleg tussen franchisegever en de franchisenemer loopt namelijk via de franchisenemersvereniging.  Daarbij moeten passende afspraken worden gemaakt voor de rechten, plichten en de bevoegdhedenverdeling tussen de ALV en het bestuur.

Stap 4 – Stel een voorbereidende commissie samen

Het is goed om samen op te trekken met collega’s bij het opzetten van de vereniging. Het is veel werk en bovendien is het goed om in een zo vroeg mogelijk stadium de beschikbare kennis en energie te benutten. Ook is er draagvlak nodig voor de vereniging, waarbij het goed is om te letten op spreiding. Betrek collega’s van verschillende bedrijfsgrootte, verschillende leeftijd en let op geografische spreiding. Een voorbereidende commissie is handig omdat dit vaak het eerste bestuur van de franchisenemersvereniging is.

In deze commissie wordt nagedacht over belangrijke stappen om te komen tot een goed functionerende franchisenemersverenging, waaronder:

 • Overlegstructuur,
 • Het opstellen van statuten voor de franchisevereniging,
 • Zoeken van kandidaten voor het bestuur,
 • Organiseren van de oprichtingsvergadering.

Gezien het bijzondere karakter en de verantwoordelijkheden van een franchisenemersvereniging is het verstandig in deze fase al te klankborden met een onafhankelijke adviseur zoals Vakcentrum Bedrijfsadvies.

Stap 5 – Het oprichten van de vereniging

Het feitelijk oprichten van de vereniging is een juridisch proces, waarbij een aantal elementen min of meer vastliggen. Zo moeten er statuten worden opgesteld waarin de vereniging in juridische zin omschreven wordt.

Daarin wordt onder andere vastgelegd:

 • Hoe het bestuur wordt gevormd;
 • Uit hoeveel bestuursleden het bestuur bestaat;
 • Wanneer welke vergaderingen moeten plaatsvinden;
 • Hoe er kan worden gestemd en door wie;
 • Of er verschil wordt gemaakt tussen verschillende categorieën leden.

Een notaris heeft hiervoor vaak al een min of meer kant en klaar model, wat ook geldt voor een eventueel huishoudelijk reglement. Een model toegespitst op de specifieke eigenschappen van een franchisenemersvereniging verdient echter de voorkeur.

De inhoud van de statuten

Relevante aspecten die in de statuten kunnen/moeten worden opgenomen zijn:

 • Hoe wordt het onderling overleg georganiseerd?
 • Welke bevoegdheid hebben de bestuurders van de vereniging?
 • Kunnen zij bindende afspraken maken met de franchisegever?
 • Over welke onderwerpen en tot welk bedrag kunnen bindende afspraken worden gemaakt?
 • Hoe regel je de aansprakelijkheid van de bestuurders?
 • In hoeverre mogen individuele franchisenemers afwijken van de afspraken die door de vereniging worden gemaakt?
 • Hoe vindt terugkoppeling naar de leden plaats?
 • Welke rol heeft de franchisegever in of voor de vereniging?
 • De wijze van contributieheffing en stemrecht.

Het oprichten van een franchisenemersvereniging vergt tijd, kennis en medewerking van collega-franchisenemers. Wilt u meer informatie of reageren op deze column? Neem dan contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies, (0348) 41 97 71.

×