Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Franchisenemer mag niet beperkt worden in het voeren van promotionele online acties

De Rechtbank Amsterdam heeft recent geoordeeld dat een franchisegever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de franchiseovereenkomst, omdat hij een franchisenemer heeft beperkt in het voeren van promotionele online acties.

De franchiseovereenkomst

Franchisegever exploiteert een afslankformule en gebruikt daarbij Easy Shape apparaten. Op 18 april 2016 is een franchiseovereenkomst tot stand gekomen ingaande op 1 juni 2016 en eindigend op 1 juni 2020. Op grond daarvan heeft franchisegever aan franchisenemer het recht verstrekt om in het rayon een salon te exploiteren.

Voorts is tussen partijen een huurkoopovereenkomst gesloten betreffende de huur van twee Easy Shape apparaten door franchisenemer. In de huurkoopovereenkomst is onder meer bepaald dat de koopprijs van de apparaten € 26.400,- per stuk bedraagt waarvan bij levering per apparaat een bedrag van € 7.500,- is betaald, zodat een bedrag van € 18.900,- per apparaat als kale huurkoopsom en als zodanig te lenen bedrag resteert. Franchisenemer diende gedurende 48 maanden maandelijks een bedrag van € 418,34 (inclusief renten en kosten) per apparaat te betalen aan franchisegever. Om de behandelingen te kunnen verkopen moeten de behandelingen onder de aandacht van de consument worden gebracht.

Promotionele online acties

Teneinde de behandelingen te promoten heeft franchisenemer in april 2017 via Social Deal (online platform) online promotie gevoerd door middel van de verkoop van vouchers voor behandelingen in de salon. In juli en november 2017 hebben alle franchisenemers op initiatief van franchisegever verplicht deelgenomen aan een centrale actie op Social Deal.

Kennelijk waren de gevoerde acties lucratief voor franchisenemer, want die is vervolgens op eigen houtje verder gaan stunten op zowel Social Deal als op Groupon (een andere online platform). Vervolgens heeft franchisegever deze acties offline gehaald dan wel zijn de acties door toedoen van franchisegever niet online gegaan.

Naar aanleiding van deze handelwijze heeft de advocaat van franchisenemer franchisegever aangeschreven dat hij tekortschiet in de nakoming van de franchiseovereenkomst en hem gesommeerd tot nakoming daarvan. Immers, in de franchiseovereenkomst is bepaald dat franchisenemer gerechtigd is tot het gebruik van de aan franchisegever toebehorende handelsmerken, handelsnamen, emblemen, gebruiksmodellen, tekeningen, auteursrechten, reclamemateriaal, knowhow en octrooien.

Tussen franchisenemer en franchisegever is, kort gezegd, derhalve een geschil ontstaan over de vraag in hoeverre promotionele online acties van de zijde van franchisenemer zijn toegestaan. Naar de mening van franchisegever zou het imago van de formule en dat van andere franchisenemers geschaad worden door de (ongecoördineerde) aanwezigheid van de salon van franchisenemer op koopjessites. Bovendien zou naar de mening van franchisegever reclame die zichtbaar is buiten het rayon van franchisenemer vooraf met hem dienen te worden afgestemd.

Geen inbreuk handelsmerk franchisegever

Uit een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie volgt dat voor luxeproducten een verbod op verkoop via online marktplaatsen verenigbaar is met het mededingingsrecht, mits dit verbod evenredig is met het nagestreefde doel en dient om het luxe imago in stand te houden.

Ontbinding franchiseovereenkomst

Gezien het feit dat franchisenemer door het stilleggen van de online acties schade heeft geleden, heeft hij onder andere op grond hiervan ontbinding van de franchiseovereenkomst gevorderd. Aangezien franchisegever zelf voor landelijke acties gebruik maakt van Social Deal oordeelt de rechtbank dat een beroep op mogelijke imagoschade niet valt te rijmen. De enkele omstandigheid dat de promotionele acties niet vooraf met franchisegever zijn afgestemd, brengt daar geen verandering in. Ten gevolge hiervan is de beperking die franchisegever aan zijn franchisenemer heeft opgelegd met betrekking tot Social Deal onevenredig en niet in verhouding tot het door franchisegever na te streven doel. Dit betekent dat franchisegever middels haar handelwijze onaanvaardbaar inbreuk heeft gemaakt op het recht van franchisenemer om gebruik te maken van het handelsmerk. Dit betekent dat franchisegever tekort is geschoten in de nakoming van de franchiseovereenkomst jegens franchisenemer.

De vordering van franchisenemer is in verband met de toerekenbare tekortkoming van franchisegever, onder toewijzing van de gevorderde schadevergoeding van € 9.000,-, dan ook toegewezen.

Conclusie

Deze uitspraak toont aan dat een franchisegever, die franchisenemers eerst heeft gedwongen aan een actie deel te nemen, franchisenemer daarna niet kan verbieden aan dergelijke acties deel te nemen. Mocht een franchisegever dit recht wel willen voorbehouden, dan dienen hierover vóór het aangaan van de franchiseovereenkomst goede afspraken te worden gemaakt.

Informatie

Voor vragen met betrekking tot promotionele online acties en andere franchise gerelateerde onderwerpen kunt u contact opnemen met Sabriye Ort (franchise advocaat Rotterdam).

 

 

 

Sabriye Ort – Advocaat Franchise
Leeman Verheijden Huntjens Advocaten
Wilt u reageren? Mail naar: Ort@lvh-advocaten.nl

 

 

 

×